Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

 Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji RM.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego RM z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza Kartuz z pracy w okresie między Sesjami RM.

7. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:

1-przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Kartuzach

2-przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kartuzy

3-nadania nazwy ulicy we wsi smętowo Chmieleńskie

4-nadanie nazwy ulicy we wsi Kiełpino

5-nadanie nazwy ulicy we wsi Kiełpino

6-niewygasajacych wydatków na koniec 2014 r

7-aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030

8-zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2014 rok

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9.Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zamkniecie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Andrzej Pryczkowski

 

Wróć