Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1, art. 66, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804), informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do produkcji brojlerów w ilości 224 DJP (56000 szt.), na działce nr ew. gr. 259/5 w m. Mezowo, na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanych.
 W  związku  z powyższym, informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, składania  uwag  i wniosków, w terminie 21 dni od podania do wiadomości niniejszego Obwieszczenia.
 W/w raport wymagać będzie:
• Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Gdańsku;
• Zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach.
Wszelkie uwagi można składać w formie ustnej, pisemnej na adres: Urząd Gminy Kartuzy, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu w pok. 100 w godzinach pracy Urzędu (pon.-śr. od 8.00 do 16.00, czw.-pt. od 7.30 do 15.30) bądź drogą elektroniczną na adres: ik.lekner@poczta.kartuzy.pl, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokumentacja dotycząca postępowania przechowywania jest w pok. 204 tut. Urzędu.
 Organem właściwym rozpatrzenia uwag  i wniosków w niniejszym postępowaniu oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Kartuzy.
 Informacja o raporcie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym przez Burmistrza Gminy Kartuzy na stronie www.bip.kartuzy.pl, zakładka: Inne /Informacje o środowisku /Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 

Wróć