Ankieta

Facebook
Dodaj Usuń
Aktualności

Burmistrz Gminy Kartuzy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo rejon ulic: Kiełpińskiej, Bocznej, Jeziornej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.10.2014 - 17.11.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ul.Gen.J.Hallera 1 w pokoju nr 207 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach przy ul.Gen.J.Hallera 1 w sali nr 28 o godz.13.00.

Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2014 r. w formie

  • pisemnej
  • ustnie do protokołu
  • za pomocą gmina@poczta.kartuzy.pl

z podaniem imienia i nazwiska, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy UM w  Kartuzach ul.Gen.Hallera 1 83-300 Kartuzy

Wróć